Compo Herbistop® zwalcza chwasty mchy i glony 1l SPRAY

Ostatnie sztuki!

Dostępnych sztuk: 1

Gotowy do użycia, wykorzystujący naturalną substancję czynną herbicyd nieselektywny, zwalczający chwasty, mchy i glony w przydomowym ogrodzie. Dzięki zastosowaniu kwasu pelargonowego szybko i skutecznie likwiduje chwasty w uprawie roślin ozdobnych, warzyw i owoców, a także zwalcza mchy i glony na ścieżkach i placach. A efekty widać już po kilku godzinach. 

Dzięki wygodnej formie zastosowania, selektywne zwalczanie chwastów w ogrodzie rozpocząć możesz już w ciągu kilku sekund. Substancja aktywna wykorzystana w środku naturalnie występuje w przyrodzie. 

22,95 zł

Opis

Compo Herbistop® Spray jest nieselektywnym herbicydem, zawierającym naturalną substancję czynną - kwas pelargonowy, w postaci gotowego do użycia roztworu wodnego, przeznaczonym do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych występujących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych. Preparat jest także przeznaczony do likwidacji mchów w uprawie drzew i krzewów owocowych oraz likwidacji mchów i glonów na ścieżkach i placach obsadzanych roślinami drzewiastymi. 

Działanie na chwasty

Środek zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne oraz mchy i glony poprzez działanie kontaktowe. Powoduje obumieranie zielonych części roślin mających bezpośrednio kontakt ze środkiem. Działanie środka jest widoczne już po kilku godzinach od zastosowania . Utrata nadziemnych części roślin powoduje także obumieranie części korzeniowych u roślin jednoliściennych. Chwasty wieloletnie i głęboko zakorzenione zaczynają ponownie wychodzić po upływie około 6-8 tygodni. Ze względu na mechanizm działania środka, nie zależy on w dużej mierze od warunków pogodowych; herbicyd działa również w niskich temperaturach - przedwiośnie / jesień. 

Stosować zgodnie z rozporządzeniem na opakowaniu. 

Uwaga: Środek nie jest zalecany do usuwania chwastów i mchów na trawnikach. Nie stosować na płytach z żywicy syntetycznej i marmurze. W przypadku innych materiałów należy sprawdzić tolerancję w mało widocznym miejscu. 

Okres od zastosowania środka do ponownego sadzenia roślin: 3 dni. 

Brak okresu karencji. 

Zawartość substancji czynnej: kwas pelargonowy (związek z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych) - 30g/l (3,0%)
H13 - Działa drażniąco na oczy. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować ochronę osobistą: oczu  i twarzy. P305 + P351 +P388 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. 
Compo Herbistop Spray. Zezwolenie MRiRW nr r-35/2016 wu z dnia 13.12.2016

Produkty Powiązane